Poslušamo, ne obsojamo, pomagamo – SOS za žrtve nasilja v družini 24 ur na dan

Namen

Z bolj dostopnimi in dosegljivimi programi za ženske in otroke, žrtve nasilja, predvsem najbolj ranljivih skupin žensk in otrok, ter informiranjem in osveščanjem strokovne in širše javnosti, bomo prispevali k zmanjšanju pojavnosti nasilja v družini in nasilja zaradi spola kot eno izmed najpogostejših kršitev človekovih pravic in oblike diskriminacije na podlagi spola, s čimer bomo prispevali k udejanjanju enakih možnosti žensk in moških, njihovi večji socialni vključenosti in preprečevali zdrsa v revščino.

Cilji

 1. Vzpostaviti 24-urno telefonsko linijo za pomoč žrtvam nasilja na nacionalni ravni za zaupno in anonimno informiranje in svetovanje
 2. Vzpostaviti pet regijskih svetovalnic za poglobljeno psihosocialno pomoč žrtvam nasilja, predvsem za najbolj ranljive skupine žensk in otrok
 3. Nadgraditi že obstoječe storitve za žrtve nasilja z novimi vsebinami in z uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij
 4. Ozaveščati in informirati strokovno in širšo javnost o ničelni toleranci do nasilja nad ženskami in v družini ter povečati občutljivost za problematiko nasilja v družini

Izpostavljene aktivnosti

 • Zagotavljanje 24-urno delovanje svetovalne linije za žrtve nasilja (zaposlitev in usposabljanje novih sodelavcev za delo na svetovalni liniji, pridobivanje novih prostovoljcev, usposabljanje prostovoljcev za delo na svetovalni liniji za žrtve nasilja, pridobivanje prostovoljcev s specifičnimi znanji za delo na svetovalni liniji (pravna znanja, znanja tujih jezikov …) ter njihovo usposabljanje);
 • Poglobljeno psihosocialno svetovanje v 5 regijskih svetovalnicah najbolj ranljivim skupinam žensk, predvsem priseljenkam, Rominjam, zapornicam in starejšim ženskam (Novo mesto, Celje, Koper, Maribor, Ig);
 • Uvajanje novih storitev za žrtve nasilja z uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (on-line svetovanja, on- line podporne skupina za ženske, žrtve nasilja, on-line podporna skupina za strokovne delavce, ki delajo z ženskami, žrtvami nasilja, spletni pogovori – chat)…;
 • Izvedba 2-dnevnega mednarodnega posveta na temo spolnega nasilja, s poudarkom na spolnem nasilju nad otroki;
 • Izvedba usposabljanja za zaposlene na Operativno-komunikacijskem centru;
 • Izvedba 2 komunikacijskih kampanj o ničelni toleranci do nasilja, ki vključujejo: telope na avtobusih LPP, lekarnah in zdravstvenih domovih po Sloveniji in okrepljeno oglaševanje na družabnih omrežjih, tudi v sodelovanju z vplivneži (influencerji), izdajo zloženk in vizitk s kratkimi informacijami glede možnosti pomoči za žrtve nasilja za policiste in ostale deležnike, ki so v stiku z žrtvami nasilja, vključevanjem in izobraževanjem novinark iz različnih medijskih hiš…

Ključne spremembe, ki jih želimo doseči z realizacijo ciljev in načrtovanih aktivnosti:

 • Visoko kakovostni, raznoliki in široko dostopni programi pomoči in zaščite žensk in otrok, žrtev nasilja v družini, izboljšana zaščita, obravnava in položaj žrtev tovrstnega nasilja
 • Visoko strokovno usposobljeni strokovni delavci in delavke ter stroka, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko nasilja v družini in nad ženskami
 • Večja ozaveščenost družbe o omenjeni problematiki in dosežena višja stopnja ničelne tolerance do nasilja

http://www.eu-skladi.si

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.3 specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«

SOS TELEFON

DOŽIVLJATE NASILJE?
OPAŽATE NASILJE?
POTREBUJETE POMOČ?

SOS TELEFON je namenjen žrtvam nasilja v družini, partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih odnosov, ki potrebujejo svetovanje in informacije o nasilju, oblikah pomoči, pravicah ter pristojnostih in pooblastilih institucij.

Svetovalni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami.

Klic na SOS telefon je brezplačen.

Zadnji prispevki

V njeni koži

05. 12. 2023|Izjave za javnost|

Dragi bralec, draga bralka, pred vama je knjiga, ki združuje 23 zgodb žensk različnih starosti, različnih socialnih in družbenih [...]