Akcija Znamenja

Namen akcije je bil ozaveščanje o nasilju v družini in predvsem ozaveščanje, da se nasilje samo od sebe ne ustavi. Temeljni cilj je bil poziv, da ko ga opazimo ali doživljamo sami, pokličimo policijo oziroma nevladne organizacije, ki lahko pomagajo na poti iz nasilja. Nasilje je v času epidemije namreč še bolj skrito, saj so socialne mreže za žrtve nasilja še težje dostopne.

Zavedamo se, da nasilje nad otroki povzročajo bližnje osebe obeh spolov, otroci so najranljivejša skupina, ki se pred nasiljem ne zmore sama zaščititi. Ko govorimo o nasilju v družini, so najpogostejše žrtve ženske in otroci, povzročitelji pa moški člani družine, statistike kažejo, da v več kot 90%. Otroci so žrtve tudi, če niso neposredno fizično napadeni, temveč tudi, ko gledajo nasilje nad svojo mamo.
Nasilje v družini je v veliki večini, tako po podatkih v Sloveniji kot v tujini, nasilje nad žensko. V veliki večini teh primerov gre za nasilje partnerja nad partnerko, včasih se konča tudi s smrtjo. In v vseh primerih, kjer so prisotni tudi otroci, je to nasilje tudi nasilje nad otrokom. Otroci nasilje v družini zaznavajo, čutijo, slišijo, vidijo. In zaradi tega trpijo. Psihične stiske so velike. Posledice so neprimerljive. Odraščanje v družini, kjer je prisotno nasilje, onemogoča otrokov stabilni razvoj v varnem okolju.

Obžalujemo, da je bilo sporočilo akcije Znamenja lahko razumljeno kot stigmatizacija vseh očetov, to nikakor ni bil naš namen. Opozarjanje na nasilje in njegovo preprečevanje je naša skupna odgovornost in namen akcije je bil izključno opozoriti, da poti iz nasilja obstajajo ter da so med nami tihe žrtve nasilja, katerih znamenja običajno sploh niso vidna. S pridružitvijo k akciji Ženske svetovalnice smo torej želeli, da je v središču žrtev in pomoč njej.
Jumbo plakate smo v delu, ki imenuje osebo, ki povzroča nasilje, spremenili v “znamenje nasilja”.

Na družbenih omrežjih se je pojavilo precej žaljivih odzivov, ki vključujejo tudi grožnje, namenjenih nevladnim organizacijam. Skrbi nas, da se takšna retorika lahko uporablja tudi v zasebnih odnosih, v krogu svojih bližnjih.

Želeli bi si, da se fokus v javnosti obdrži na žrtvah in pomoči njim, da dobijo hitro, učinkovito in kakovostno pomoč, kar smo želeli doseči tudi s pridružitvijo tej akciji.

SOS telefon Društva SOS telefon je dostopen vsak dan 24/7 na številki 080 11 55.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

[ — prvotna objava —]

V zadnjem času slovenski prostor pretresajo številni femicidi, ki znatno presegajo statistike preteklih let. Samo v zadnjih 15-ih mesecih je bilo umorjenih kar 15 žensk. Poleg zgodb, ki zaradi posebne teže posega v telo in življenje žrtev pridejo na naslovnice, pa je zaskrbljujoče splošno in vse pozornosti ter skrbi vredno povečanje nasilja, torej tudi tisto brez smrtnega izida, poudarjajo nevladne humanitarne organizacije v javnem interesu na področju preprečevanja, ustavljanja in okrevanja od nasilja, ki znova združujejo moči v akciji ZNAMENJA, z namenom osveščanja o nasilju in informiranja o brezplačnih oblikah pomoči žrtvam nasilja in, enako pomembno, tudi dela s povzročitelji ter povzročiteljicami nasilja.

Bistveno sporočilo akcije je, da vsako nasilje žrtvam pusti znamenja, ki ostajajo tudi, ko se telesne rane zacelijo. Nasilje pa nima hudih posledic le za žrtev nasilja, temveč prizadene tudi otroke odraslih žrtev, ki so nema in nemočna priča nasilju in so nemalokrat tudi sami posredne ali celo neposredne žrtve, kar je še posebej skrb vzbujajoče in zahteva ukrepanje vsake osebe, ki je nasilje doživela ali zaznala. Poleg tega nasilje običajno prizadene tudi širši družinski in prijateljski krog žrtve ter ne nazadnje pretrese in zaznamuje celotno skupnost. Očem nevidna znamenja žrtve, priče nasilja in skupnost bremenijo neprimerno bolj in dolgotrajneje, kot bi se lahko zdelo na prvi pogled, menijo v akciji sodelujoče nevladne organizacije. Pomenijo namreč dodatno obremenitev služb na področju zdravstva, dela javnih institucij in organov ter nevladnih organizacij, ki žrtvam zagotavljajo pomoč, in ki so že sicer kadrovsko podhranjene.

Sodelujoče nevladne organizacije tako s skupno akcijo ZNAMENJA pozivajo vse osebe, ki so doživele ali še doživljajo nasilje, njihove bližnje ter druge osebe, ki so zaznale nasilje v svojem okolju, da nasilje prijavijo, bodisi s podajo ovadbe na policijo, bodisi da z nasiljem seznanijo organizacije za pomoč, ter na takšen način po svojih močeh prispevajo k zmanjšanju nasilja v družbi ter opogumljanju žrtev, da izstopijo iz kroga nasilja in prejmejo kontinuirano pomoč pri okrevanju od izkušnje nasilja.

Zavedati se je potrebno, da molk ščiti povzročitelje in povzročiteljice nasilja, medtem ko žrtvam nasilja in skupnosti zgolj škodi. Molk pomeni, da je nasilje sprejemljivo in lahko ostane nekaznovano, torej brez kazenskih ali družbenih posledic za povzročitelja oz. povzročiteljico nasilja, žrtev pa je pri tem spregledana, nepomembna in prepuščena sama sebi v realnem in skrb vzbujajočem visokem tveganju, da jo nasilje zaznamuje vedno znova in vedno močneje tudi v prihodnje. Rdeča nit akcije ZNAMENJA je, da je molk potrebno prekiniti, šele potem se lahko prične okrevanje za žrtve in priče nasilja ter celotno skupnost v zavedanju, da je vsaka vrsta in oblika nasilja v sodobni družbi nesprejemljiva in da lahko nasilje preprečimo ali vsaj zmanjšamo vnaprej, v dobro prihodnjih generacij.

Organizacije z akcijo hkrati opozarjajo, da je lahko žrtev nasilja kdorkoli, ne glede na spol, starost in druge osebne okoliščine. Enako velja za osebe, ki nasilje povzročajo. Ni več tabu, da so tudi moški žrtve nasilja, niti, da nasilje povzročajo tudi ženske. Četudi je ta delež statistično relativno majhen, ga nikakor ne smemo spregledati ali zanemariti. Statistika namreč ne vključuje primerov, ki niso bili prijavljeni oziroma so, zaradi molka, ostali nezabeleženi.

Na nastanek materinega znamenja nimamo vpliva, nasilje in znamenja, ki jih nasilje pušča, pa lahko preprečimo in pomagamo pri njihovem celjenju, še zaključujejo sodelujoče nevladne organizacije. Nevarnost že dolgo ni bila večja, zato morajo biti vse večja tudi naša skupna družbena prizadevanja za nenasilje, pa dodajajo na agenciji PRISTOP, ki je kreativno zasnovala akcijo ZNAMENJA.

Akcija ZNAMENJA vključuje:

 • objava billboard (‘jumbo’) plakatov po večjih slovenskih mestih (zagotovila družba EUROPLAKAT)
 • objava radijskih oglasov (zagotovile družbe Radio CENTER, Radio ROCK in Radio EKSPRES)
 • razpošiljanje plakatov in letakov vsem slovenskim CSD, PP, ZD in SB ter poslovalnicam Ljubljanske lekarne (objava in razdeljevanje, tisk zagotovila družba EUROGRAF)
 • spletne objave sodelujočih in sorodnih organizacij

V kolikor ste žrtev psihičnega, fizičnega, spolnega, ekonomskega in drugih oblik nasilja ter zanemarjanja, še posebej v družini in intimno-partnerskih odnosih, tako trajajočih kot prekinjenih, ali ste priča nasilju, le-to prijavite policiji na 113 ali 080 12 00 (anonimni telefon policije), ali prejmite brezplačno pomoč in informacije:

DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA, http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si/, telefon 031 233 211 (24/7), e-pošta zenska@svetovalnica.org

DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO, https://www.drustvo-dnk.si/, telefon 031 770 120, e-pošta info@drustvo-dnk.si

DRUŠTVO SOS TELEFON, https://drustvo-sos.si/, telefon 080 11 55 (24/7), e-pošta drustvo-sos@drustvo-sos.si

Pomagamo, poslušamo, ne obsojamo.

Slovar za prepoznavanje nasilja:

 • FIZIČNO NASILJE je vsaka uporaba fizične sile, ki povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe, vključno s telesnim kaznovanjem otrok,
 • PSIHIČNO NASILJE so ravnanja, s katerimi oseba, ki povzroča nasilje, žrtvi povzroči stisko (strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske),
 • EKONOMSKO NASILJE je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje žrtve nasilja pri razpolaganju z lastnimi dohodki ali skupnim premoženjem,
 • ZANEMARJANJE je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana_ico, ki jo potrebuje zaradi bolezni, oviranosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin,
 • SPOLNO NASILJE so ravnanja s spolno vsebino, v katera žrtev nasilja ne privoli, je vanje prisiljena ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena,
 • TRGOVANJE Z LJUDMI je pridobivanje, nakup, prodaja, izročitev, prevzem, prevoz, skrivanje in namestitev oseb z namenom izkoriščanja, kot so izkoriščanje prostitucije, spolna zloraba otrok, prisilno delo, prisilno beračenje, prisilne poroke, nelegalne posvojitve, služabništvo, siljenje v izvršitev kaznivih dejanj, trgovanje s človeškimi organi, tkivi in krvjo,
 • VRSTNIŠKO NASILJE je namerno, navadno ponavljajoče se nasilno vedenje med otroki in mladimi, ki vključuje neravnovesje moči oziroma premoč in zlorabo moči (močnejša oseba se znaša nad šibkejšo).

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.3 specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.

SOS TELEFON

DOŽIVLJATE NASILJE?
OPAŽATE NASILJE?
POTREBUJETE POMOČ?

SOS TELEFON je namenjen žrtvam nasilja v družini, partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih odnosov, ki potrebujejo svetovanje in informacije o nasilju, oblikah pomoči, pravicah ter pristojnostih in pooblastilih institucij.

Svetovalni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalkami.

Klic na SOS telefon je brezplačen.

Zadnji prispevki

V njeni koži

05. 12. 2023|Izjave za javnost|

Dragi bralec, draga bralka, pred vama je knjiga, ki združuje 23 zgodb žensk različnih starosti, različnih socialnih in družbenih [...]